Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

TỂN CÔNG TY

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …. /2020/TB-BBCCDD

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): TÊN CÔNG TY

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0108888999

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………………………….

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

……………………… …………………………………………….. Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ý Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Tham khảo tại đây: https://trungluu.com/thong-bao-thay-doi-dia-chi-tru-so-cong-ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ……………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

2

Thông tin về Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Phụ trách kế toán: Trần Thị A

Điện thoại: 0904 888 555

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..      

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): …………………………..      

Email (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

4

Ngày bắt đầu hoạt động: …../…../……..

5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                □

Hạch toán phụ thuộc            □

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày ………../………….. đến ngày …………./…………..

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7

Tổng số lao động: …………………………………

8

Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ Có                                                                  □ Không

9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

Khấu trừ                                                         □

Trực tiếp trên GTGT ……………………………. □

Trực tiếp trên doanh số ………………………… □

Không phải nộp thuế GTGT………………….. □

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

ý Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

TRẦN CÔNG B

Tham khảo thêm: hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *