Báo cáo tình hình xin giấy phép ICP

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

____________________

        

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               __________________________________________

                      …………….., ngày      tháng     năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG

 (từ    tháng  năm     đến tháng    năm)

Kính gửi: ………………………………………(Cơ quan cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp)

I. Thông tin về giấy phép

          Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số do…cấp ngày…tháng…năm.

II. Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

– Tên tổ chức, doanh nghiệp:

– Địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

– Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp.

– Tên miền:

– Nội dung thông tin đang cung cấp, các chuyên mục chính;

– Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện trang thông tin điện tử tổng hợp; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

– Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

– Danh mục nguồn tin; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

– Tần suất cập nhật tin, bài (tính bằng đơn vị/ngày); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

– Lượt xem (PV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

– Lượt truy cập (UV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

– Các biện pháp quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

 – Số lượng đơn thư kiến nghị của các các nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp: nội dung kiến nghị, trình tự, kết quả giải quyết kiến nghị.

– Các vấn đề về kỹ thuật đã gặp phải trong kỳ báo cáo (nếu có):

– Kiến nghị, đề xuất (nếu có): 

          Trân trọng./.

Tham khảo thêm: https://trungluu.com/bao-cao-tinh-hinh-xin-giay-phep-icp

  Nơi nhận:

– Như trên;

– …..

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,                                   TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

Mọi thông tin liên quan đến xin giấy phép website, xin giấy phép icp, giấy phép mạng xã hội khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline của Oceanlaw 0904 445 449 để được chúng tôi tư vấn tốt nhất.

Với kinh nghiệm trên 10 năm cùng đội ngũ luật sư dạn dày kinh nghiệm của đội ngũ chuyên viên Oceanlaw. Chúng tôi sẽ giải quyết được mọi khó khăn cho khách hàng.

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *